Opłaty

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy, iż opłaty za korzystanie z usług przedszkola oraz opłaty za wyżywienie należy dokonywać przelewem do dnia 10 każdego miesiąca (liczy się data wpływu środków)

na rachunek bankowy przedszkola

12 1020 3541 0000 5902 0291 7284

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko dziecka

Po ostatnim ustalonym dniu  zbierania opłat czyli po 10 każdego miesiąca naliczane są odsetki z „tytułu  nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie”.

Od 1 stycznia 2020 r. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Opłata, o której mowa  dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest od 7.30 do 12.30.

Opłata za dzienne wyżywienie tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek wynosi 10.oo zł.