Koncepcja pracy

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
na lata 2017 – 2022
Przedszkola Miejskiego 12
w Olsztynie"Wychowanie nie tworzy człowieka,
lecz pomaga mu tworzyć samego siebie"

M. Debesse

dlatego

"warto się trudzić,
by widzieć radość i uśmiech w oczach dziecka"

J. Korczak 2

I. JAK JEST - DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU

Opis przedszkola – baza i otoczenie

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Olsztynie jest placówką istniejącą od 1961 roku, mieści się w bloku mieszkalnym przy ulicy Dworcowej 24. Do budynku prowadzą schody i dlatego nosi ono nie formalną nazwę Przedszkole po schodkach. Nazwę tę oraz logo przedszkola rada pedagogiczna wybrała spośród propozycji zgłoszonych przez rodziny dzieci uczęszczających do placówki.

Usytuowanie w pobliżu Parku im. Janusza Kusocińskiego, zachęca do zainteresowania dzieci przyrodą i prowadzenia obserwacji zmian zachodzących w kolejnych porach roku. Do swojej dyspozycji dzieci mają również plac zabaw położony w naturalnej, zielonej scenerii. W pobliżu placówki znajdują się inne placówki edukacyjne oraz Teatr Lalek.

W przedszkolu są cztery sale dydaktyczne i mała sala do zajęć gimnastycznych, która jest jednocześnie miejscem do odpoczynku dla grupy najmłodszej oraz zajęć dodatkowych. Zaplecze kuchenne jest dobrze rozbudowane, zorganizowane i nowocześnie wyposażone.

Organizacja pracy w placówce

   Przedszkole posiada 100 miejsc w czterech oddziałach. Zatrudnionych jest łącznie 22 pracowników, w tym 12 osób stanowi grono pedagogiczne. Zatrudnione nauczycielki mają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych:
   • logopedycznych,
   • korekcyjno - kompensacyjnych,
   • gimnastyki korekcyjnej,
   • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
   • rewalidacyjnych
   • socjoterapeutycznych

Mocne strony przedszkola

   Jakość pracy opieramy na mocnych stronach naszej placówki:
   • atrakcyjna oferta edukacyjna,
   • autorskie programy pracy,
   • wysokie kwalifikacje nauczycieli,
   • szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek,
   • edukacyjna działalność proekologiczna,
   • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1,
   • organizowanie warsztatów
   • Szkoła dla rodziców,
   • dobrze zorganizowana przestrzeń edukacyjna,
   • atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki,
   • gabinet logopedy,
   • dobrze wyposażony ogród: ścieżka sensoryczna, nowy sprzęt do zabaw, monitoring,
   • udział w konkursach, festiwalach i akcjach potwierdzony dyplomami i pucharami,
   • realizacja programu adaptacyjnego,
   • spotkania z absolwentami Po roku,
   • wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.

Fakt, że przedszkole jest w starej dzielnicy Olsztyna i istnieje ponad 50 lat, sprzyja kultywowaniu tradycji. Dzieci, które kiedyś tu uczęszczały, obecnie przyprowadzają swoje pociechy, a babcie wnuki. Wielopokoleniowość to atut tego przedszkola - nadaje mu charakter placówki rodzinnej i kameralnej, zapewniającej bezpieczny pobyt dziecku, budzącej zaufanie rodziców. Zamierzamy utrzymać dotychczasową wysoką jakość pracy poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron przedszkola. Planujemy realizację nowych zadań, o charakterze innowacyjnym, które przyczynią się do dalszego rozwoju przedszkola, podniosą atrakcyjność oferty placówki.II Dokąd zmierzamy - Kierunki rozwoju przedszkolaTo, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy.
Stymulowanie rozwoju jest łatwiejsze
od liczenia późniejszych strat.
Maria Kielar

 

1. Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom coraz lepsze szanse edukacyjne we współpracy z instytucjami i środowiskiem,
 • wspiera nauczycieli w rozwoju zawodowym i osobistym,
 • docenia inicjatywy i potencjał pracowników niepedagogicznych,
 • wspomaga rodziców w mądrym wychowywaniu dzieci,
 • dba o dobry wizerunek placówki w środowisku,
 • jest miejscem zawsze przyjaznym, atrakcyjnym i nowoczesnym, ostoją spokoju i bezpieczeństwa dla całej swojej społeczności.

Tylko w takich warunkach dziecko może rozwinąć swoje możliwości poznawcze, kształtować swoje umiejętności społeczne, nabywać odporności emocjonalnej, zdrowo wzrastać.

Nasze przedszkole to nasz drugi dom
Pomaga nam odkrywać uzdolnienia i predyspozycje.
Rozwija nasze inteligencje, stymuluje do działania.
To kopalnia naszych talentów...

 

2. Wizja przedszkola

Nasze Przedszkole to placówka, która:

 • jest otwarta i przyjazna dla dzieci, rodziców i pracowników, otwarta na ich potrzeby
 • stwarza dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju ich osobowości
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole
 • wychowuje człowieka twórczego, samodzielnego i empatycznego
 • stosuje aktywne metody pracy, innowacyjne programy i nowatorskie rozwiązania
 • traktuje rodziców jako partnerów
 • zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę
 • sprzyja efektywnej współpracy całej społeczności przedszkolnej
 • uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego
 • promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
 • pozyskuje środki pieniężne z projektów lokalnych i unijnych

 

Nasze przedszkole sprawia, że jesteśmy tu bezpieczni,
czujemy się akceptowani i szczęśliwi.
Bawimy się ucząc, uczymy się bawiąc.
Wyrośniemy na otwartych i twórczych ludzi.

 

3. Misja przedszkola

W naszym przedszkolu stawiamy na:

 • zabawę, jako podstawową formę działalności dziecka
 • przyjazną atmosferę w przedszkolu sprzyjającą dziecku i jego rodzinie
 • współpracę z rodzicami w oparciu o wypracowany kontrakt
 • wspieranie rodziców w ich działaniach edukacyjnych i wychowawczych
 • kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych i prozdrowotnych
 • rozwój zawodowy nauczycieli
 • potencjał i inwencję wszystkich pracowników
 • dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • współpracę z instytucjami lokalnymi
 • promowanie wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym
 • systematyczną analizę i ocenę efektów swojej pracyJesteśmy szczęśliwi, bogatsi w nowe doświadczenia
i gotowi do podjęcia dalszej edukacji
w szkole podstawowej.

 

4. Wizja absolwenta przedszkola

Absolwent Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Olsztynie:

 • odnosi sukcesy i radzi sobie z trudnościami
 • jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
 • jest przygotowany do roli ucznia
 • wierzy w siebie, posiada wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się
 • korzysta ze swoich mocnych stron, rozwiązując problemy, które pojawią się w trakcie nauki i w codziennym życiu
 • szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody
 • dostrzega potrzeby własne i innych
 • ma świadomość własnej tożsamości
 • przestrzega podstawowych wartości, odróżnia dobro od zła
 • kultywuje tradycje narodowe i regionalne
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem

 

5. Rodzice

W naszym przedszkolu rodzice:

 • otrzymują obiektywną i rzetelną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka
 • uzyskują pomoc specjalistów
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola
 • czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką

 

6. Kadra pedagogiczna

Nasi nauczyciele:

 • podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy, zaangażowani w pracę
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia
 • prowadzą obserwacje celem bezpośredniego poznania zachowania dzieci
 • w naturalnych warunkach i okolicznościach
 • współpracują ze sobą, rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola
 • poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki
 • stosują aktywizujące metody pracy, dostosowane do potrzeb grupy oraz możliwości rozwojowych i kompetencji poznawczo-emocjonalnych dziecka
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe
 • wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

7. Obszary rozwoju placówki

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnorodnych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz stałej współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielość zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania się i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola uwzględnia realizację zadań w następujących obszarach:

 

A. Proces opieki, wychowania i edukacji.

B. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

C. Współpraca z rodzicami.

D. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Promocja placówki.A. Proces opieki, wychowania i kształcenia

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego. W tym celu zamierzamy:

 • kontynuować realizację programów własnych opracowanych przez nauczycielki przedszkola
 • opracować i wdrożyć nowe programy własne:
 • program rozwijający kompetencje społeczno - emocjonalne dzieci
 • programy rozwijające dziecięce uzdolnienia
 • tworzyć programy korygowania rozwoju i wspomagania dla dzieci wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • wspomagać rozwój umysłowy dzieci poprzez wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia TOC, Dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, edukacji polisensorycznej Doroty Dziamskiej
 • wprowadzić innowacje pedagogiczne, m.in. rozwijania kompetencji matematycznych przedszkolaków
 • wykorzystywać w codziennej pracy z dziećmi metody aktywizujące, dzięki którym dzieci: przyswajają, odkrywają, przeżywają i działają.
 • kultywować wypracowane tradycje przedszkola, m.in. konkursy tematyczne z udziałem całych rodzin, majówki rodzinne, obchody dnia św. Marcina, Pożegnanie lata, Rodzice dzieciom- teatr dla dzieci
 • systematyczne poszerzać świadomość proekologiczną dzieci i kontynuować działania dla ekorozwoju w kontekście uzyskania kolejnego Certyfikatu - Zielona Flaga oraz zdobyciu Certyfikatu - Szkoła Przyjazna Środowisku
 • prowadzić obserwacje i doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
 • prowadzić zajęcia w sposób cykliczny, zgodny z rytmem świąt i zmieniających się pór roku
 • zachęcać rodziców do zainteresowania dzieci czytelnictwem
 • zainicjować w każdej grupie wiekowej działania, które miałyby na celu lepsze poznanie środowiska rodzinnego dziecka poprzez czynne włączenie się każdej rodziny w życie grupy i przedszkola, a dla dzieci rozwijanie kolejnych umiejętności prospołecznych
 • przeciwdziałać otyłości wśród dzieci poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz sprawności fizycznej przedszkolaków, przystąpienie do realizacji założeń programu Szkół Promujących Zdrowie
 • Wychowywać do wartości, w duchu przywiązania do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.
 • podejmować działania sprzyjające zdobyciu Certyfikatu Szkoła Wierna Dziedzictwu

 

B. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

O sukcesie placówki świadczy przede wszystkim dobrze wykwalifikowana i wykształcona kadra pedagogiczna. Dlatego tak ważna jest motywacja nauczycieli do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju i zgodnie z potrzebami przedszkola poprzez udział w:

 • radach szkoleniowych
 • warsztatach
 • kursach
 • szkoleniach
 • seminariach
 • konferencjach
 • comiesięcznych spotkaniach Minął miesiąc i …

W celu zwiększenia oferty szkoleniowej w ramach posiadanych środków, będziemy poszukiwać innych przedszkoli jako partnerów do wspólnych szkoleń, wymiany doświadczeń. Nauczyciele będą dzielić się wiedzą zdobytą w trakcie doskonalenia. Nawiążemy współpracę z realizatorami aktualnych projektów prozdrowotnych, w tym zakresie szkoleniami objęci zostaną również pracownicy niepedagogiczni. Doskonalenie własnego warsztatu pracy to monitorowanie i ewaluacja własnych działań. Dzięki tym systematycznym działaniom nauczyciele będą rozwijać swoje kompetencje zawodowe i wyciągać wnioski do dalszej pracy.

 

C. Współpraca z rodzicami

Przedszkole chcąc stworzyć dziecku najlepsze warunki dla jego wszechstronnego rozwoju musi aktywnie współpracować z jego rodziną. To w domu rodzinnym kształtuje się charakter dziecka, nabywane są doświadczenia, przekazywany jest system wartości. W związku z tym należy pamiętać, że rola rodziców jest wiodąca w procesie wychowania dziecka zaś przedszkole pełni funkcję wspierającą. Pozyskanie zaufania rodziny dziecka i ścisła z nią współpraca daje wzajemną gwarancję sukcesu.
Będziemy zatem:

 • dążyć do integracji środowiska rodzicielskiego i przedszkolnego zarówno w funkcjach opiekuńczych, jak i wychowawczych poprzez udzielanie rodzicom pełnej informacji o pracy przedszkola.
 • pozyskiwać i wykorzystywać opinię rodziców na temat pracy przedszkola.
 • propagować atrakcyjne formy współpracy nastawione na aktywne i partnerskie uczestnictwo w życiu przedszkola
 • prowadzić systematyczną pedagogizację rodziców (prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, broszury, ważne strony internetowe)

Naszą ofertę współpracy rozszerzymy o:

 • wydawanie gazetki internetowej Po schodkach
 • rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka
 • włączanie rodziców do realizacji konkursów, programów, projektów, m.in. Szkoła Promująca Zdrowie,
 • promocję wśród rodziców zdrowego stylu życia
 • wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, nawiązanie kontaktu z instytucjami wspierającymi

Zachęcimy rodziny do wspólnych działań w ramach wolontariatu podczas udziału w takich akcjach, jak: Szlachetna paczka, Góra grosza, zbieranie zakrętek, karmy dla zwierząt. Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka będzie sprzyjać tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa, a wspólnie podejmowane działania podniosą, jakość pracy placówki.

 

D. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Promocja placówki

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym i dalszym będzie stanowić jeden z priorytetów w działaniach ekologicznych, profilaktycznych, dydaktycznych i wychowawczych. Nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji Miejskiego Przedszkola Nr 12 w środowisku lokalnym i ogólnopolskim z jednoczesnym zadbaniem o poczucie bezpieczeństwa, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

Dlatego proponujemy:

 • kontynuowanie wypracowanych dotychczas form współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta i poza nim, takimi, jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 15, Komenda Miejska Policji, Straż Pożarna, biblioteką publiczną filia nr 9
 • nawiązanie kontaktu z Zespołem Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie
 • umocnienie współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Dworcowej 24 i Zakładem Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
 • odnowienie współpracy z MZPiTU
 • promowanie działania przedszkola na stronie internetowej
 • promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku poprzez :
  • udział przedszkolaków w akcjach, projektach, konkursach organizowanych przez instytucje działające w środowisku lokalnym i ogólnopolskim
  • organizowanie dni otwartych, działań proekologicznych, festynów rodzinnych, imprez kulturalnych, akcji charytatywnych
  • współpracę z lokalnymi mediami
  • opracowanie nowej strony internetowej – zwiększenie jej dynamiki i przejrzystości
  • powołanie zespołu redagującego gazetkę informacyjną Po schodkach
  • prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, ofercie edukacyjnej
  • pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu

Rozwój bazy przedszkola

W trakcie najbliższych pięciu lat w miarę posiadanych środków, zamierzamy prowadzić następujące działania w zakresie rozwoju bazy przedszkola:

 • doposażyć placówkę w pomoce dydaktyczne i programy do nauki czytania, języka angielskiego, do rozwijania umiejętności matematycznych
 • utworzyć w ogrodzie przedszkolnym mini –ogródki kwiatowe, bądź warzywne, w których dzieci samodzielnie mogłyby hodować rośliny
 • zagospodarować teren wokół przedszkola
 • wymienić nawierzchnię tarasu,
 • zlikwidować progi – stanowiące barierę architektoniczną
 • utwardzić nawierzchnię przy wjeździe do placówki

W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

 • systematycznie prowadzone będą kontrole i monitoring stanu bezpieczeństwa budynku i terenu przedszkola
 • przestrzegane będą procedury związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu.

Przygotowana koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Olsztynie zakłada twórczą i kreatywną pracę zespołową podczas realizacji wspólnych działań i celów umiejętne wykorzystanie potencjału pracowników, inspirowanie ich do samorozwoju i wspieranie podejmowanych działaniach. Tylko dobrze współpracujący ze sobą zespół wszystkich pracowników przedszkola sprosta wymaganiom, jakie stawia się współczesnym placówkom edukacyjnym. Dzięki działaniom całej społeczności przedszkolnej nasze przedszkole będzie:

 • dla dzieci – miejscem zabaw i edukacji, w którym czują się one bezpieczne, spokojne i kochane,
 • dla rodziców – równorzędnym partnerem w wychowaniu ich dziecka, miejscem dającym poczucie pewności, że ich dzieci są pod najlepszą opieką, a oni mogą spokojnie pracować,
 • dla nauczycieli – bezpiecznym miejscem do wspólnej realizacji zadań i celów przedszkola, spełnienia się w roli nauczyciela i wychowawcy oraz osobistego rozwoju,
 • dla personelu administracyjno – obsługowego – miejscem spokojnej i bezpiecznej pracy, dającej satysfakcję, poczucie wpływu na wizerunek placówki w środowisku i uczestnictwa w rozwoju małego dziecka,
 • dla środowiska – równorzędnym partnerem w realizacji proponowanych działań, zadań, projektów, propagującym ideę zrównoważonego rozwoju dla środowiska.

Wierzymy, że nasza wytrwała praca, konsekwencja w realizacji wytyczonych celów i zadań, sprawi, że Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie będzie wśród najlepszych placówek w mieście, a absolwenci będą głosić myśl Roberta Fulghuma:

"wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie
ul. Dworcowa 24
10-437 Olsztyn
Warmińsko - Mazurskie Polska
tel: +48 89 533 25 68

Przydatne linki

 

Redakcja

© 2021 Przedszkole Miejskie 12 w Olsztyn. Wszystkie prawa zastrzeżone.