Bohater Tygodnia

Innowacja „Bohater Tygodnia” jest naszą  odpowiedzią na panującą rzeczywistość spowodowaną pandemią COVID 19, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla przedszkoli. Edukacja zdalna, ograniczenia pandemiczne wpłynęły w negatywny sposób na budowanie więzi rówieśniczych oraz efektywny udział rodziców w życiu przedszkola.

Istotą innowacji jest poświęcenie szczególnej uwagi każdemu dziecku. W każdy piątek jedno dziecko będzie mianowane na bohatera nadchodzącego tygodnia, będzie ono najważniejszą osobistością w grupie. Oprócz licznych przywilejów, jego zadaniem będzie wykonanie wspólnie z rodzicami albumu o sobie, który zademonstruje swoim kolegom i koleżankom. Bohater Tygodnia ma prawo zaprosić do przedszkola przedstawiciela swojej rodziny, który może opowiedzieć o swoim zawodzie, hobby, przeprowadzić krótkie zajęcie lub zabawę.

Wdrożenie innowacji pozwoli uczyć dzieci właściwych relacji międzyludzkich. Poprzez zajęcia i zabawy realizowane w ciągu tygodnia, których głównym bohaterem jest koleżanka/kolega z grupy, tworzy się przyjazną atmosferę wśród dzieci, pełną akceptacji, szacunku i tolerancji.

CEL GŁÓWNY

Zwrócenie przez dziecko szczególnej uwagi na wszystkich swoich kolegów/koleżanki, dostrzeżenie różnorodności grupy oraz integracja i zaangażowanie rodziców/rodziny w życie przedszkola.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny,
 • sprzyjanie relacji dom-przedszkole,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci,
 • nabywanie umiejętności autoprezentacji
 • doskonalenie umiejętności techniczno-manualnych,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,
 • zacieśnianie więzi środowiskowych,
 • stymulowanie aktywności własnej dziecka
 • rozbudzanie ambicji i pracowitości

Czas realizacji:  październik 2021-  maj 2022

Autorzy: Kornelia Karch-Kaczkan, Irena Kaczmar

Realizacja:  Kornelia Karch-Kaczkan, Irena Kaczmar

 

 

Bezpieczny Rok – 12 dwunastek

Innowacja pedagogiczna Bezpieczny Rok skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Jego realizacja daje możliwość kształcenia u przedszkolaków postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Podjęte działania pozwolą również na integrację dzieci z różnych placówek oświatowych, wymianę doświadczeń.

Głównym założeniem innowacji jest kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Zabawy i zajęcia mają wyposażyć wychowanków w nawyki rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania im, unikania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

Realizacja innowacji oparta będzie na specjalnym wspólnie stworzonym kalendarzu przez dzieci z dwunastu placówek publicznych z numerem 12  z całej Polski. Każdy miesiąc w kalendarzu będzie przyporządkowany do określonego problemu. Na bieżąco przez cały rok placówki przedszkolne przy użyciu kalendarza będą omawiać jedno zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa. Treści będą utrwalane przez cały miesiąc.

Czas realizacji: czerwiec 2021 – wrzesień 2022.

CELE OGÓLNE 

 • Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej, Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych.
 • Nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu,
  w przedszkolu i na placu zabaw, w drodze do szkoły i w szkole.
 • Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dziecko:

 • zna zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu ,,Kodeks przedszkolak”, zna zasady bezpiecznej ewakuacji
 • rozwija umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się o pomoc – zna telefony alarmowe;
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
 • zna podstawowe zasady prawidłowego przechodzenia przez ulice, stosuje się do prostych znaków i sygnałów drogowych
 • kształci nawyk bezpiecznego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placach zabaw
 • zna zasady bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą
 • jest uświadomione zagrożeń wynikających z nieprawidłowych zachowań w górach
 • wie, że należy unikać miejsc i zachowań niebezpiecznych
 • zna właściwe zachowanie w kontakcie z obcymi osobami, zwierzętami i nieznanymi roślinami
 • unika zagrożeń i przestrzega zasad bezpieczeństwa w zetknięciu się z żywiołem: pożar, burza, powódź i wichury
 • jest dumy z wykonania kalendarza „Bezpieczny rok” wspólnie z przedszkolakami z innych miast


Autorzy:
Dagmara Pasieka, Magdalena Pająk

Realizacja: Agnieszka Olszewska-Zygmunt, Ewelina Janowicz

12 Przygód Matematyka Podróżnika

Innowacja pedagogiczna 12 Przygód Matematyka Podróżnika realizowana jest  w naszym przedszkolu od 01.09.2018 roku.

Cel główny:

 • nabywanie podstawowych umiejętności matematycznych w trakcie zabaw i organizowanie sytuacji zadaniowych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, czy wywołujących napięcie, która ułatwi dziecku lepsze funkcjonowanie w szkole.

Treści ułożone są w kręgi tematyczne nawiązujące do tytułu innowacji. Każdy z nich swoją nazwą inspiruje dziecko do poszukiwania i odkrywania, traktuje bowiem poszukiwanie wiedzy jako przygodę i twórcze działanie każdego uczestnika.

12 Przygód Matematyka Podróżnika:

Przygoda 1- Zanim wyruszę-siebie i przestrzeń poznać muszę

Przygoda 2- Na tropie rytmów-koduję i dekoduję na różne sposoby

Przygoda 3- Jeden, dwa, trzy-liczę ja i liczysz ty

Przygoda 4-Skrzynia skarbów-dodaję, odejmuję, porównuję, zapisuję

Przygoda 5- Jak uniknąć kłopotów-przewiduję co się może zdarzyć

Przygoda 6- Mały kolekcjoner-segreguję i definiuję

Przygoda 7- Moje skarby-ustalam ile jest elementów w zbiorze, porządkuję elementy i określam ich miejsce

Przygoda 8- Kształty i figury-organizuję przestrzeń płaską

Przygoda 9- Jak złapać czas-dostrzegam stałe następstwo dni nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy

Przygoda 10- Zakupy-sam kupuję i sprzedaję posługując się pieniędzmi

Przygoda 11- Mały badacz-dokonuję pomiarów długości, ciężaru i ilości płynu

Przygoda 12- Zabawy na planszy-sam konstruuję gry

Autorzy: Edyta Markowicz, Teresa Gajocha, Paulina Pniewska, Kornelia Karch-Kaczkan

Realizacja: Paulina Pniewska, Aleksandra Rudzik