Zakoduj zdrowie

Innowacja „Zakoduj zdrowie” jest realizowana w grupie IV od października 2020 roku.

Innowacja „Zakoduj zdrowie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Podczas realizacji innowacji nauka kodowania będzie płynnie łączyła się z profilaktyką prozdrowotną.

CELE OGÓLNE

 • kształtowanie postawy prozdrowotnej;
 • poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania;
 • zachęcanie do uprawiania sportu;
 • wyzwolenie radości z efektów własnej działalności;
 • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie zarówno w nowych jak i trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
 • rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespole.

 

CELE OPERACYJNE( oczekiwane rezultaty)

Dziecko:

 • wie jakie działania mają pozytywny, a jakie negatywny wpływ na zdrowie,
 • wie jak ważny jest regularny ruch;
 • wie jakie działania pozytywnie wpływają na cyfrowy dobrostan człowieka;
 • poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
 • nabiera wiary we własne siły;
 • myśli nieszablonowo, jednocześnie dostrzegając pewne zasady, schematy i prawidłowości;
 • odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu, np.: poprzez symbolikę graficzną;
 • uczy się wyrażać swoje przeżycia i towarzyszące im emocje w różnych formach działania;
 • uczy się współpracy w grupie z poszanowaniem praw i wartości innych osób;
 • usprawnia dużą i małą motorykę;
 • rozwija wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną;
 • poprawia werbalizację i komunikację, precyzyjne formułowanie myśli i tworzenie komunikatów ;
 • uczy się radzenia sobie z sytuacjami problemowymi lub zupełnie nowymi;
 • kształci zdolności poznawcze: pamięć, uwagę, zmysł obserwacji, wyobraźnię, myślenie;
 • pogłębia swoje doświadczenia oraz zdobywa nowe.

Autor: Teresa Gajocha

Ruch przyjacielem przedszkolaka

Innowacja” Ruch przyjacielem przedszkolaka”-realizowana jest w grupie III od października 2019 roku.

Ruch jest w programie wychowania przedszkolnego integralnie związany z wychowaniem zdrowotnym. Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka i takie cechy charakteru jak: samodzielność, zdyscyplinowanie, dokładność, współpracę w grupie, rozwijają społecznie.

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM INNOWACJI JEST:

 • rozwijanie, zwiększenie możliwości, umiejętności i sprawności fizycznych dzieci
 • zwiększenie ilości czasu poświęconej na aktywność fizyczną
 • wzbogacenie ich wiedzy i rozbudzanie zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi
 • uświadomienie rodzicom roli ruchu w rozwoju dzieci a także włączanie rodziców do różnych aktywności ruchowych( zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego razem z dzieckiem).

 

Cele innowacji;

Cele główne:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu
 • aktywizowanie dzieci i rodziców do działań sportowych, ukierunkowanej aktywności ruchowej, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania ducha rywalizacji i gry fair-play

Cele szczegółowe:

 • upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród najszerszej liczby dzieci w wieku przedszkolnym
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych, umożliwiających wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 • kształtowanie postaw i nawyków  higieniczno-zdrowotnych, wdrażanie do zdrowego stylu życia oraz umiejętnego korzystania z takich czynników jak ruch, powietrze, słońce, woda. przestrzeń.

Autor: Irena Kaczmar

 

12 Przygód Matematyka Podróżnika

Innowacja pedagogiczna 12 Przygód Matematyka Podróżnika realizowana jest  w naszym przedszkolu od 01.09.2018 roku.

Cel główny:

 • nabywanie podstawowych umiejętności matematycznych w trakcie zabaw i organizowanie sytuacji zadaniowych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, czy wywołujących napięcie, która ułatwi dziecku lepsze funkcjonowanie w szkole.

Treści ułożone są w kręgi tematyczne nawiązujące do tytułu innowacji. Każdy z nich swoją nazwą inspiruje dziecko do poszukiwania i odkrywania, traktuje bowiem poszukiwanie wiedzy jako przygodę i twórcze działanie każdego uczestnika.

12 Przygód Matematyka Podróżnika:

Przygoda 1- Zanim wyruszę-siebie i przestrzeń poznać muszę

Przygoda 2- Na tropie rytmów-koduję i dekoduję na różne sposoby

Przygoda 3- Jeden, dwa, trzy-liczę ja i liczysz ty

Przygoda 4-Skrzynia skarbów-dodaję, odejmuję, porównuję, zapisuję

Przygoda 5- Jak uniknąć kłopotów-przewiduję co się może zdarzyć

Przygoda 6- Mały kolekcjoner-segreguję i definiuję

Przygoda 7- Moje skarby-ustalam ile jest elementów w zbiorze, porządkuję elementy i określam ich miejsce

Przygoda 8- Kształty i figury-organizuję przestrzeń płaską

Przygoda 9- Jak złapać czas-dostrzegam stałe następstwo dni nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy

Przygoda 10- Zakupy-sam kupuję i sprzedaję posługując się pieniędzmi

Przygoda 11- Mały badacz-dokonuję pomiarów długości, ciężaru i ilości płynu

Przygoda 12- Zabawy na planszy-sam konstruuję gry

Autorzy: Edyta Markowicz, Teresa Gajocha, Paulina Pniewska, Kornelia Karch-Kaczkan